پنجشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۱

معرفی دو اثر جذاب و تأثیرگذار در حوزه سینما

(زمان تقریبی خواندن: 2 - 4 دقیقه)
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پایگاه خبری دیدگاه مدیریت _ محمـد عرفـان صدیقیـان

مطالعـات سـینمایی از حـوزه هـای جـذاب و اثـر گـذار سـینما بـه شــمار مــی رود کــه متاســفانه در کشــور مــا چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. شــاید بتــوان یکـی از علت هـای اصلـی آن را، کمبـود منابـع مرجـع ترجمـه شـده دانسـت. اخیـرا انتشـارات علمـی و فرهنگــی دســت بــه ترجمــه و نشــر تعــدادی از مهمتریــن آثــار ایــن حــوزه زده اســت. مضمــون مشـترک و محـوری تمـام آثـار ایـن مجموعـه سـینما اسـت، امـا در هـر یـک بـه مطالعـه و بررسـی زمینه هـای علـوم دیگـر و پیونـد مشـترک آن هـا بـا سـینما پرداختـه می شـود. از ایـن رو کتـب ایـن مجموعــه در حــوزه مطالعــات بینا رشــته ای قــرار می گیــرد. کتــاب ســینما وتاریــخ اثــر مــارک فــرو یکــی از آنهــا اســت کــه محمــد تهامــی نــژاد از مترجمــان و نویســندگان سرشــناس، آن را بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. فــرو در ایــن کتــاب نگاهـی متفـاوت بـه ارتبـاط میـان تاریـخ و سـینما داشـته و بـه دنبـال ایـن مسـئله اسـت کـه تـا چـه انـدازه میتـوان بـه فیلمهـای سـینمایی، بـه عنـوان سـند و عامـل اثرگـذار در مطالعـه تاریـخ اسـتناد کــرد. مقاله هــای ایــن کتــاب، سراســر تاریــخ ســینما را در بــر می گیــرد و بــه ایــن مهــم میپــردازد کــه ســینما و تاریــخ در کــدام محدوده هــا و شــیوه ها بــا یکدیگــر تلاقــی پیدا می کننــد. مــارک فــرو چهــره شــناخته شــده ای درعرصــه تاریــخ نــگاری اجتماعــی بــه شــمار مــی رود کــه خــود تجربــه سـاخت فیلمهـای مسـتند هـم داشـته اسـت. در کتـاب سـینما و تاریـخ، بـا نگاهـی تحلیلـی و نظـری بــه فیلم هایــی از ســینمای آلمــان، آمریــکا، روســیه و فرانســه پرداختــه شــده و فــرو تــلاش کــرده اسـت اهمیـت تازیـخ نـگاری از طریـق فیلـم را واکاوی کنـد. پرداختـن بـه وقایـع مختلـف تاریخـی و چگونگــی بازنمایــی آن در فیلمهــای گوناگــون از دیگــر بخشهــای جــذاب و خواندنــی ایــن کتـاب بـه شـمار مـیرود. کتـاب دیگـر ایـن مجموعـه، سـینما و ناسیونالیسـم اثـر آلـن ویلیامـز اسـت. همانگونـه کـه از عنـوان کتـاب بـر میآیـد، ویلیامـز در ایـن کتـاب بـه ارتبـاط میـان ملی گرایـی و سـینما مـی پـردازد. او بحـث خـود را بـا تعریـف ناسیونالیسـم شـروع کـرده، و در ادامـه سـویه های تئوریـک و میـان رشـته ای آن را واکاوی می کنــد. در بخــش مهمــی از ایــن کتــاب، ویلیامــز بررســی می کند کــه ســینما چــه تاثیــری در حــال و هــوای ملی گرایــی دارد و آیــا می توانــد موجـب تقویـت آن و بـروز تحـولات بنیادیـن در سـاختارهای ملـی یـک کشـور شـود یـا خیـر؟ در ایـن کتـاب بـه نقـش متقابـل میـان سـینما و ناسیونالیسـم در انـواع گوناگونـی از سـینما، از فیلمهـای تجـاری کـه صرفـا بـرای بـه وجـود آوردن ارزش مالـی سـاخته مـی شـوند، تـا سـینمای هنـری و پسـا مـدرن پرداختـه شـده اسـت. ویلیامـز در ایـن کتـاب بـه جمـع آوری و تحلیـل آثـار پژوهشـگران مشـهور ایـن حـوزه پرداختـه اسـت. کسـانی همچـون تـام ارگان، اریـک رنتشـلر ، اسـتفن تئـو و جاناتـان روزنبـام. فیلـم بـه منزلـه کـردار اجتماعـی عنـوان کتـاب دیگـر ایـن مجموعـه اسـت. ایـن کتـاب بـه قلـم گریـم ترنـر بـه ویراسـت چهـارم رسـیده اسـت و همیـن نشـان از اهمیـت آن دارد. گـودرز میرانـی آن را بـه فارسـی ترجمـه کـرده اسـت و در مقدمـه آن می نوسـید: کتـاب "فیلـم بـه منزلـه کـردار اجتماعـی" برخـاف کتابهایـی کـه فقـط بـه نظریـه فیلـم مـی پردازنـد، هـم نظریـه اسـت هـم کاربـرد نظریـه. گیـم ترنـردر ایـن اثـر خـود، ضمـن شـرح بسـیاری از نظریـه هـای پرکاربـرد در مطالعـات فیلـم، نکاتـی کلیـدی در خوانـش فیلـم و چگونگـی اسـتفاده از نظریــه بـرای تحلیــل آن بیــان میکنــد. فیلـم بـه منزلـه کـردار اجتماعـی، برسـینمای عامـه پسـند معاصـر و نمونه هایـی از سـینمای هالیـوود کالسـیک تمرکـز دارد. گریـم ترنـر جنبه هـای اجتماعـی و فرهنگـی فیلـم را از مخاطبـان و انـواع ایدئولـوژی گرفتـه تـا نمایـش و فنـاوری مطالعـه می کنـد. کنـدوکاو در وجـوه اجتماعـی و فرهنگـی سـینما، بحـث دربـاره ی سـینما بـه عنـوان یـک صنعـت فرهنگـی و مطالعـه تاثیـر مسـائلی چـون جنسـیت، طبقـه اجتماعـی و قومیـت بـر بازنمایـی، از ویژگیهـای مهـم ایـن کتـاب اسـت. تهیـه و مطالعـه ایـن کتـاب بـرای علاقه منـدان، داشـجویان سـینما، سـینماگران و نویسـندگان سـینمایی بسـیار سـودمند خواهـد بـود.

didlogo.png
پایگاه خبری–تحلیلی دیدگاه مدیریت با اعتقاد قلبی و عمیق به ارزش های راستین الهی، اسلامی و انسانی می کوشد تا با انتشار اخبار و نوشته های متقن و مستند، رسانه و مرجعی امین و شایسته برای مردم عزیز و گرانقدر ایران اسلامی باشد.ما با تکیه بر قلم و دوربین هنرمندان، نویسندگان، خبرنگاران و پژوهشگران خود می خواهیم در مسیر تحول آفرینی نقشی برجسته از آفرینش و بالندگی به یادگار بگذاریم و بشارت دهنده آگاهی، دانایی و دانستن باشیم.دراین راه پرفراز و نشیب وامدار هیچ حزب و گروه سیاسی نبوده و فقط به آرمان های بلند و متعالی نظام و کشور می اندیشیم.
© Copyright 2022 سایت خبری تحلیلی دیدگاه مدیریت. All Rights Reserved.

Search